Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden 2Repair-IT. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 27349837. Met als Handelsnaam 2Repair-IT, gevestigd te Rijswijk en kantoorhoudende aan de Verrijn Stuartlaan 31 te Rijswijk en al haar nevenvestigingen en daaraan gelieerde ondernemingen, voor zover zij deze voorwaarden op transacties van toepassing hebben verklaard.

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen door 2Repair-IT aan derden gedaan, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord en van aanneming van werk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door de directie van 2Repair-IT uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat 2Repair-IT een mededeling van de wederpartij dat deze de voorwaarden van 2Repair-IT niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
1.3 Indien 2Repair-IT niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat 2Repair-IT het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

2. Aanbiedingen
2.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
2.2 Gegevens door 2Repair-IT verstrekt in de vorm van drukwerken, brochures enzovoorts zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorgaand bericht van 2Repair-IT en gelden niet als offerte.

3. Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de wederpartij en acceptatie door 2Repair-IT.
3.2 Aanvullingen op overeenkomsten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers, vertegenwoordigers of agenten binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, voortvloeiende uit de met haar gesloten overeenkomsten en/of uit deze voorwaarden, alsmede ingeval van faillissement, surseance van betaling, of wanneer zij door beslag of anderszins haar vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel anderszins niet in staat is aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, heeft 2Repair-IT het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht de door ons geleden schade van de wederpartij te vorderen. Alsdan is 2Repair-IT gerechtigd de geleverde goederen waarvan de koopprijs of andere verschuldigde bedragen nog niet zijn voldaan onmiddellijk bij de wederpartij terug te halen, waarbij de wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen. Artikel 11 is van overeenkomstige toepassing.
3.4 Indien de kredietwaardigheid van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan 2Repair-IT nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten. Dit punt is niet van toepassing op contracten die vooraf in zijn geheel zijn voldaan door wederpartij.

4. Prijzen en tarieven
4.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen en tarieven in Euro en exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment van orderacceptatie.
4.2 Bijzondere extra inklaringskosten en/of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en zullen worden doorberekend aan wederpartij na akkoordverklaring door wederpartij.
4.3 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, enz. Indien na totstandkoming van de overeenkomst in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is 2Repair-IT gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen na goedkeuring door wederpartij.
4.4 Prijsverhoging gegrond op een van de voorgaande leden geeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden, mits dit geschiedt per aangetekend schrijven, binnen 30 dagen nadat de prijsverhoging is medegedeeld aan wederpartij.

5. Aansprakelijkheid
5.1 2Repair-IT aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
5.2 De totale aansprakelijkheid van 2Repair-IT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EURO 1.000.000,=.
Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van 2Repair-IT aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;
b. De kosten die de wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat 2Repair-IT op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
5.3 De totale aansprakelijkheid van 2Repair-IT voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EURO 2.500.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
5.4 Aansprakelijkheid van 2Repair-IT voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo is 2Repair-IT onder meer niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, beschikbaarheid of zoekraken van en de toegang tot bestanden, gegevens en andere informatiedragers van wederpartij. Wederpartij wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van lokaal beschikbare en leesbare back ups.
5.5 Buiten de in lid 2 en 3 genoemde gevallen rust op 2Repair-IT geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in lid 2 en 3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 2Repair-IT .
5.6 De aansprakelijkheid van 2Repair-IT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij 2Repair-IT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 2Repair-IT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 2Repair-IT in staat is adequaat te reageren.
5.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 2Repair-IT meldt.
5.8 De wederpartij vrijwaart 2Repair-IT voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en systeem dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door 2Repair-IT geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 2Repair-IT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van 2Repair-IT alsnog na te komen hetgeen door wederpartij is bedongen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in 5.7.

6. Garantie
6.1 Er wordt door 2Repair-IT geen garantie verstrekt op geleverde producten en diensten tenzij uitdrukkelijk schriftelijke garantie verstrekt is. Alleen op originele HP spare parts geleverd door 2Repair-IT en onderdelen en diensten geleverd uit hoofde van een door 2Repair-IT uitgevoerde reparatie, wordt door 2Repair-IT drie (3) maanden garantie verleend.
6.2 De in punt 6.1 verleende garantieverplichting vervalt indien wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of andere dan door 2Repair-IT op naar haar oordeel onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. 2Repair-IT is gerechtigd de kosten van opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling door garantie worden gedekt aan de wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven.

7. Facturering
7.1 Voor overeenkomsten voor uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren diensten waarvoor een vaste prijs geldt, geschiedt facturering en betaling conform de condities zoals vastgelegd in de betreffende overeenkomst en / of opdrachtbevestiging.
7.2 Voor het verzendklaar maken, controleren, standaard transporteren en bezorgen van uw order betaalt u een vaste bijdrage per order welke vooraf in de offerte zal worden bekend gemaakt. Andere vormen van bezorgen op uw verzoek, zoals transport per koerier of een zending naar het buitenland, worden tegen de dan geldende tarieven aan u gefactureerd.

8. Betalingen
8.1 Alle facturen zullen door wederpartij worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal wederpartij binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de wederpartij een verrekenbare tegenvordering of recht tot opschorting heeft.
8.2 2Repair-IT is altijd gerechtigd naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met levering. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen geeft 2Repair-IT het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.
8.3 De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, als door de wederpartij faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling wordt of is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of -voor zover een rechtspersoon zijnde- wordt ontbonden.
8.4 Indien wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, heeft 2Repair-IT zonder enige ingebrekestelling het recht wederpartij daarvoor een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand onverminderd de overige aan 2Repair-IT toekomende rechten.
8.5 Indien wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is wederpartij voorts verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, waaronder die van advocaten, procureurs, deurwaarders en incassobedrijven. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen gefixeerd op minimaal 15% van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde vertragingsrente en met een minimum van EURO 350,= exclusief BTW.

9. Reclamaties
9.1 Eventuele reclamaties, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten, dienen binnen 14 dagen na aflevering van de goederen en/of diensten schriftelijk bij 2Repair-IT te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Wanneer ingediende reclamaties niet voldoen aan bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Voor verborgen gebreken geldt een termijn van 14 dagen na levering.
9.2 Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na dagtekening van deze facturen.
9.3 Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde c.q. de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht op reclamatie komt te vervallen.
9.4 2Repair-IT is slechts verplicht van ingediende reclamaties kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indienen van zijn reclamatie aan al zijn alsdan jegens 2Repair-IT bestaande verplichtingen uit welke overeenkomst tussen hem en 2Repair-IT dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.
9.5 Het indienen van een reclamatie ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens 2Repair-IT .
9.6 Wederpartij verbindt zich op straffe van verval van zijn reclamerecht, de producten onverwijld na aflevering, zorgvuldig op gebreken te onderzoeken.
9.7 Zonder een, door 2Repair-IT toegekend, retournummer mogen geen producten worden geretourneerd. De onder een retournummer te verzenden goederen zijn volledig voor rekening en verantwoording van wederpartij en dienen in originele verpakking in staat van nieuw, franco (Delivered Duty Paid) aangeleverd te worden.

10. Uitvoering werkzaamheden
10.1 De werktijden van het personeel van 2Repair-IT zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 08.00 uur en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend.
10.2 Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt wordt de plaats waar, en de werktijd waarop de werkzaamheden voor het uitvoeren van de opdracht verricht worden, steeds vooraf in overleg met de wederpartij bepaald. Indien er geen specifieke werktijden door 2Repair-IT zijn aangegeven, zijn de standaard reguliere werktijden van toepassing zoals vermeld in artikel 10.1.
10.3 Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in 10.2 genoemde plaats steeds door wederpartij worden aangeven en met goedkeuring van 2Repair-IT worden bepaald.
10.4 Bij opdrachten op basis van een uurtarief kan in onderling overleg ook buiten de in 10.1 vermelde werktijden door personeel van 2Repair-IT worden gewerkt. In dit geval wordt het uurtarief verhoogd met de toepasselijke toeslagen, welke gelden op het moment van sluiting van de overeenkomst. De hoogte van deze toeslagen zijn op aanvraag beschikbaar.
10.5 De door personeel van 2Repair-IT bij de uitvoering van de opdracht gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van tegenpartij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
10.6 2Repair-IT zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met wederpartij schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van 2Repair-IT worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst 2Repair-IT uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

11. Eigendom
11.1 Aan wederpartij geleverde zaken blijven het eigendom van 2Repair-IT totdat alle bedragen die de wederpartij is verschuldigd van de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen genoemd in artikelen 8.4 en 8.5 geheel zijn voldaan. Op alle door 2Repair-IT geleverde goederen behoudt 2Repair-IT zich nu reeds voor alsdan pandrechten voor tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voor zover de wet zulks toelaat.
11.2 Rechten worden wederpartij steeds verleend of, in het voorkomende geval, overgedragen onder de voorwaarde dat wederpartij de overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaald.
11.3 Indien de wederpartij jegens 2Repair-IT in gebreke is, zal zij gehouden zijn om binnen 48 uur, nadat zij daartoe door 2Repair-IT schriftelijk is gesommeerd, de programma’s en andere uitkomsten van de werkzaamheden van 2Repair-IT aan 2Repair-IT ter hand te stellen, bij gebreke waarvan zij een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van EURO 500,= verbeurt voor iedere dag, dat zij hiermede in gebreke blijft en/of van de programma’s en andere uitkomsten gebruik blijft maken.
11.4 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij 2Repair-IT , diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van wederpartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan wederpartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
11.5 Wederpartij zal zich onthouden van het verhuren van programmatuur noch deze in bruikleen af te staan noch de programmatuur te kopiëren, veranderen of te reproduceren. Wederpartij zal een zelfde verplichting aan tussenpersonen en werknemers opleggen.

12. Geheimhouding
12.1 2Repair-IT zal maatregelen nemen zodat alle aan 2Repair-IT door de wederpartij ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. 2Repair-IT zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van wederpartij niet aan derden kenbaar maken.
12.2 2Repair-IT zal redelijke aanwijzingen van wederpartij omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.
12.3 Indien 2Repair-IT zich verbindt om gegevens, die wederpartij aan 2Repair-IT verstrekt, met behulp van haar eigen apparatuur te verwerken, staat de wederpartij er voor in dat de documentatie die 2Repair-IT aan wederpartij zal verstrekken teneinde wederpartij in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan 2Repair-IT ter verwerking aan te bieden alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder schriftelijke toestemming van 2Repair-IT aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

13. Tussentijdse beëindiging, opschorting, ontbinding
13.1 Voor overeenkomsten van opdracht op basis van nacalculatie kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk door wederpartij of 2Repair-IT beëindigd worden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste een maand, tenzij anders overeengekomen.
13.2 Voor overeenkomsten van opdracht met een vaste prijs, behoudens trainingen, opleidingen en servicecontracten, kan de overeenkomst tussentijds schriftelijk door wederpartij of 2Repair-IT beëindigd worden, dan wel door hun rechtsopvolgers, onder de voorwaarde dat de opzeggende partij aan de andere partij 15% verschuldigd is van het nog niet in rekening gebrachte deel van de totale contractwaarde. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten, gemaakte kosten en/of tijdvakken welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in stand.
13.3 Een overeenkomst met betrekking tot training en opleiding kan door de wederpartij geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, mits dit schriftelijk geschiedt. Wederpartij dient naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een percentage van de overeengekomen contract som – voor zoveel van toepassing verminderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 2 – aan 2Repair-IT te betalen volgens onderstaand schema: -100% bij ontvangst van de annulering binnen 5 werkdagen voor aanvang van het evenement; -50% bij ontvangst binnen 15 werkdagen voor aanvang evenement; -0% in alle andere gevallen;
13.4 Wederpartij is bevoegd de uitvoering van overeenkomst op te schorten of te vertragen tot ten hoogte zes maanden na de oorspronkelijk overeengekomen expiratiedatum, mits tussen wederpartij en 2Repair-IT schriftelijke overeenkomst is bereikt omtrent de financiële vergoeding door wederpartij aan 2Repair-IT ter zake van de opschorting dan wel vertraging.
13.5 Wijziging van een serviceovereenkomst / hardware correctief contract kan doorgevoerd worden 2 maanden voor de einddatum van de overeenkomst. Beëindiging van een service overeenkomst of deel wijziging dient 1 maand voor de einddatum schriftelijk door gegeven te worden. Indien het genoemde moment verstreken is dient de wederpartij 50% van de overeengekomen contract prijs te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum.

14. Concurrentiebeding
14.1 Het is de wederpartij verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst om binnen twaalf maanden na beëindiging van de opdracht en/of de overeenkomst met 2Repair-IT een overeenkomst met door 2Repair-IT ter beschikking gestelde medewerkers en/of met medewerkers van 2Repair-IT aan te gaan of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect en al dan niet tegen betaling, anders dan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van 2Repair-IT.
14.2 Voor iedere overtreding in het bepaalde van 14.1 verbeurt de wederpartij aan 2Repair-IT een boete, welke niet voor rechterlijke matiging vatbaar is en overeenkomt met een bedrag gelijk aan het op dat tijdstip bij 2Repair-IT geldende hoogste uurtarief, vermenigvuldigd met het getal 1040 (zijnde 26 weken van 40 uur per week).

15. Medewerking wederpartij
15.1 De wederpartij zal 2Repair-IT steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke 2Repair-IT noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
15.2 Indien is overeengekomen dat de wederpartij aan 2Repair-IT apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen zullen deze voldoen aan de specificaties, die 2Repair-IT aan de wederpartij ter kennis brengt.
15.3 De wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte van de wederpartij, waar 2Repair-IT haar werkzaamheden verricht, waar de controles of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de (op)geleverde zaken, waarop garantieverplichtingen, -zoals in 6.1 en 6.2 omschreven- betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door 2Repair-IT te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
15.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van 2Repair-IT staan of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van 2Repair-IT in rekening worden gebracht.

16. Wijzigingen
16.1 Hoewel 2Repair-IT een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen en annuleringen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is 2Repair-IT tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
16.2 Een instemming zoals bedoeld in 16.1 kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
16.3 Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en afleveringen leidt tot meer werk en extra leveringen door 2Repair-IT , zullen die door 2Repair-IT steeds volgens de dan geldende tarieven aan wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en afleveringen leiden tot minder werk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch 2Repair-IT behoudt zich het recht voor om de wederpartij de door 2Repair-IT reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch benutte manuren en apparaten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
16.4 Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk aan wederpartij worden vermeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoeringen daarvan. Wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving door 2Repair-IT de uitvoering door wederpartij wordt tegengehouden. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan: wijzigen van de (systeem)specificaties nadat deze door wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.
16.5 Vertragingsschade geleden door 2Repair-IT doordat wederpartij zich niet binnen vijf dagen na schriftelijke kennisgeving door 2Repair-IT van ontstaan van meerwerk heeft uitgelaten, dient door wederpartij geheel aan 2Repair-IT vergoed te worden.

17. Duurovereenkomsten
17.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transactie, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging. Opzegging door wederpartij kan alleen geschieden door schriftelijke mededeling aan 2Repair-IT en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.

18. Overmacht
18.1 Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van bij 2Repair-IT in dienst zijnde personen of personen van wiens dienst 2Repair-IT gebruik maakt, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, gehele of gedeeltelijke staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.
18.2 In geval van overmacht, zoals in 18.1 omschreven -ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien- waardoor 2Repair-IT tijdelijk niet in staat is de overeenkomst na te komen of de opdracht uit te voeren, is 2Repair-IT gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst of opdracht voor de duur van de verhindering op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, zonder dat 2Repair-IT in dat geval tot enige schadevergoeding of boete gehouden is.
18.3 In het geval bedoeld in 18.2 is de wederpartij niet gerechtigd ontbinding der overeenkomst te vorderen, c.q. de aan 2Repair-IT verleende opdracht in te trekken.
18.4 Indien en voor zover 2Repair-IT haar verbintenissen door overmacht niet kan nakomen, behoeft de wederpartij de daarmede overeenkomende gedeelten van de overeengekomen prijs niet te betalen.
18.5 Indien de overmacht zes maanden heeft geduurd, of indien vaststaat dat overmacht langer dan zes maanden zal duren kunnen beide partijen de overeenkomst tussentijds beëindigen zonder inachtneming van enigerlei opzegtermijn, met dien verstande dat zodanige tussentijdse beëindiging niet langer mogelijk is, nadat de verbintenis waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog werd nagekomen. De wederpartij dient in het geval van tussentijdse beëindiging wegens overmacht de periodiek of bij vooruitbetaling verschuldigde gedeelten van de overeengekomen prijs alsnog te voldoen over de periode tot aan het moment van intreden van de overmacht toestand.

19. Levering, montage, installatie
19.1 De eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
19.2 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestiging en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. 2Repair-IT is niet gehouden aan leveringstermijnen die, vanwege het wijzigen van omstandigheden welke zich bij het sluiten van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer kunnen worden nagekomen. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van 2Repair-IT zal deze in nader overleg treden met de wederpartij.
19.3 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop 2Repair-IT de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
19.4 Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd het in 18.1 tot en met 18.5 bepaalde voor het geval dat 2Repair-IT door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. Excessieve overschrijding van de levertijd kan wederpartij recht geven op ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de bepalingen in de artikelen 13 en 5.
19.5 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of levering in fasen zullen plaatsvinden, mag 2Repair-IT de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, totdat de wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
19.6 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controles- of testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van 2Repair-IT worden de werkzaamheden geacht door de wederpartij te zijn aanvaard.
19.7 Verzending, vervoer en/of overdracht van goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening van de wederpartij. Na aflevering bij de ingang van het adres van installatie door of namens 2Repair-IT draagt wederpartij alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.
19.8 Bestellingen worden binnen Nederland franco (Delivered Duty Paid) geleverd. Tenzij anders aangegeven, betaalt u voor het verzendklaar maken, controleren, standaard transporteren en bezorgen van uw order een vaste bijdrage per order, zoals ook vermeld in artikel 7.2 van deze voorwaarden.

20. Datalijnen, elektronische post (e-mail) en elektronisch dataverkeer
20.1 De enige mogelijke betrokkenheid van 2Repair-IT bij datalijnen is die van adviseur. In geval van enige betrokkenheid begeleidt 2Repair-IT de totstandkoming van overeenkomsten tussen de wederpartij en één of meerdere aanbieders van datalijnen. 2Repair-IT is derhalve zelf geen contractspartij. 2Repair-IT staat dan ook op geen enkele wijze in voor tijdige levering en/of de beschikbaarheid en eigenschappen, (waaronder de prestatie) van de datalijnen jegens wederpartij.
20.2 Indien de uitvoering van de opdracht (tevens) geschiedt met behulp van elektronisch dataverkeer, zal 2Repair-IT redelijkerwijs van hem te verlangen maatregelen nemen om te voorkomen dat bij het verzenden of ontvangen van gegevens, storing of vertraging dan wel verminking of wijziging van gegevens optreedt. 2Repair-IT heeft echter geen invloed op de datacommunicatiemiddelen en/of computersystemen door middel waarvan het elektronische verkeer plaatsvindt, zodat 2Repair-IT geen aansprakelijkheid aanvaardt voor schade als gevolg van het gebruik van elektronisch dataverkeer als hulpmiddel bij de uitvoering van een opdracht.
20.3 2Repair-IT staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

21. Geschillen
21.1 De overeenkomst met de wederpartij wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.
21.2 Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement te Den Haag, onverminderd het recht van 2Repair-IT om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.